මාතලේ ආරුක්කු පාලම පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙස සංරක්ෂණයට.
දඩ කොළ ප්‍රා.ලේ කාර්යාලවලට ගෙවන්නැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි.
බස් ගාස්තු නැංවූ පසු මගී සංඛ්‍යාව අඩුවෙලා..
ඥාණසාර හිමි වෙනුවෙන් මහ නා හිමිවරු ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සැරසේ..

Friday

Echo Show - Black

Voice responses from Alexa are now enhanced with visuals and optimized for visibility across the room. Call or message your family and friends that also have an Echo or the Alexa App, get the news with a video flash briefing, see your Prime Photos, shop with your voice, see lyrics with Amazon Music, browse and listen to Audible audio books, and more. All you have to do is ask.

Echo Show has eight microphones and beam-forming technology so it can hear you from across the room—even while music is playing. Echo Show is also an expertly tuned speaker that can fill any room with immersive audio powered by Dolby. When you want to use Echo Show, just say the wake word “Alexa” and Echo Show responds instantly.

  Buy Now :

$229.99

Buy 2, Save $100. Place two or more Echo Show devices in your cart and receive $100 off your order with code SHOW2PACK


Blog Archive