මාතලේ ආරුක්කු පාලම පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙස සංරක්ෂණයට.
දඩ කොළ ප්‍රා.ලේ කාර්යාලවලට ගෙවන්නැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි.
බස් ගාස්තු නැංවූ පසු මගී සංඛ්‍යාව අඩුවෙලා..
ඥාණසාර හිමි වෙනුවෙන් මහ නා හිමිවරු ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සැරසේ..

Thursday

incense Stick raw Natural bamboo sticks for agarbatties 9"

Bamboos include some of the fastest-growing plants on Earth, with reported growth rates up to 91 cm (36 in) in 24 hours  However, the growth rate is dependent on local soil and climatic conditions, as well as species, and a more typical growth rate for many commonly cultivated bamboos in temperate climates is in the range of 3–10 cm (1.2–3.9 in) per day during the growing period. Primarily growing in regions of warmer climates during the late Cretaceous period, vast fields existed in what is now Asia. Some of the largest timber bamboo can grow over 30 m (98 ft) tall, and be as large as 25–30 cm (9.8–11.8 in) in diameter. However, the size range for mature bamboo is species-dependent, with the smallest bamboos reaching only several inches high at maturity. A typical height range that would cover many of the common bamboos grown in the United States is 4.6–12 m (15–39 ft), depending on species. Anji County of China, known as the "Town of Bamboo", provides the optimal climate and soil conditions to grow, harvest, and process some of the most valued bamboo poles available worldwide.

Unlike all trees, individual bamboo culms emerge from the ground at their full diameter and grow to their full height in a single growing season of three to four months. During this time, each new shoot grows vertically into a culm with no branching out until the majority of the mature height is reached. Then, the branches extend from the nodes and leafing out occurs. In the next year, the pulpy wall of each culm slowly hardens. During the third year, the culm hardens further. The shoot is now a fully mature culm. Over the next 2–5 years (depending on species), fungus begins to form on the outside of the culm, which eventually penetrates and overcomes the culm.[citation needed] Around 5–8 years later (species- and climate-dependent), the fungal growths cause the culm to collapse and decay. This brief life means culms are ready for harvest and suitable for use in construction within about three to seven years. Individual bamboo culms do not get any taller or larger in diameter in subsequent years than they do in their first year, and they do not replace any growth lost from pruning or natural breakage. Bamboo has a wide range of hardiness depending on species and locale. Small or young specimens of an individual species produce small culms initially. As the clump and its rhizome system mature, taller and larger culms are produced each year until the plant approaches its particular species limits of height and diameter.

Add caption

Blog Archive