මාතලේ ආරුක්කු පාලම පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙස සංරක්ෂණයට.
දඩ කොළ ප්‍රා.ලේ කාර්යාලවලට ගෙවන්නැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි.
බස් ගාස්තු නැංවූ පසු මගී සංඛ්‍යාව අඩුවෙලා..
ඥාණසාර හිමි වෙනුවෙන් මහ නා හිමිවරු ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සැරසේ..

Tuesday

Nintendo Switch with Neon Blue and Neon Red Joy-Con
Product description

Edition:Switch + Neon Red and Blue Joy-Con
Introducing Nintendo Switch, the new home video game system from Nintendo. In addition to providing single and multiplayer thrills at home, the Nintendo Switch system can be taken on the go so players can enjoy a full home console experience anytime, anywhere. The mobility of a handheld is now added to the power of a home gaming system, with unprecedented new play styles brought to life by the two new Joy-Con controllers.

PLAY ANYWHERE

Home Gaming System

At home the main unit rests in the Nintendo Switch dock, which connects the system to the TV and lets you play with family and friends in the comfort of your living room.

On-the-Go

Lift Nintendo Switch from the dock and instantly transition to handheld mode for on-the-go gaming. By sharing Joy-Con, players can go head-to-head while away from home. You can also enjoy the same great games in tabletop mode by using the included stand to prop the system up.

New Play Styles

Remove the detachable Joy-Con from either side of Nintendo Switch for more play styles:

One player can use a Joy-Con in each hand
Two players can each take one
Multiple Joy-Con can be employed by numerous people for a variety of gameplay options (additional Joy-Con sold separately)
Slip a set of Joy-Con into a Joy-Con grip accessory, mirroring a more traditional controller. Or, select an optional Nintendo Switch Pro Controller.
Bring together up to 8 Nintendo Switch systems for local face-to-face multiplayer.Buy Now

Blog Archive